ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้มอบโลห์ เกียรติบัตรและกล่าวชื่นชมยินดีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การประกวดโครงการสื่อสร้างสรรค์กบจูเนียร์ ปี 9 ภายใต้หัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 เด็กไทยทำอะไรได้บ้าง”

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้มอบโลห์ เกียรติบัตรและกล่าวชื่นชมยินดีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การประกวดโครงการสื่อสร้างสรรค์กบจูเนียร์ ปี 9 ภายใต้หัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 เด็กไทยทำอะไรได้บ้าง”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

1.นายปิติภัทร ปริตรโตทก นักเรียนชั้น ม.6.9และนายธนวัตฒน์ เหมันต์ นักเรียนชั้น ม.6.6 รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาการถ่ายภาพยอดเยี่ยมได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

2.นางสาวกัญญารัตน์ ไชยคันธา นักเรียนชั้น 6.5 รับรางวัลยอดเยี่ยม สาขาพิธีกรยอดเยี่ยมได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

3.นายธนวัฒน์ ตาลสุข นักเรียนชั้นม.6.5 รับทุนการศึกษา 1 ใน 5 ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในคณะนิเทศศาสตร์

4.รางวัลบัลลังก์สุดยอดสื่อสร้างสรรค์แห่งปีซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9 ได้รับโล่รางวัลและทุนผลิตสื่อ 50,000 บาท
นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย นายปิติภัทร ปริตรโตทก ม.6.9 นายธนวัฒน์ เหมันต์ ม.6.6 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยคันธา ม.6.5 นายธนวัฒน์ ตาลสุข ม.6.5 นายกรวิชญ์ ธรรมราช ม.6.5 นายธนดล กันทะขู้ ม.6.5 นายพีรพัฒน์ จันต๊ะนาเขตร ท.6.5 นายปัณณวิชญ์ เชื้อวีระชน ม.6.5 นางสาวอรธิดา พรมแดง ม.5.4 นางสาวสุภาวดี ฉ.เจริญผล ม.6.6 ครูที่ปรึกษา ครูคณกร เฉียบแหลม และครูชมพูนุช กำลังชาญ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut