โครงการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน Online วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์บน iPad

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน Online วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์บน iPad เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี และเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ มีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเข้าร่วมจำรวน 56 ท่าน วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

>>>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<<<

Post Author: Chompoonut