การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาการเสริมทักษะประสบการณการภาษาอังกฤษ English Camp แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1.11 และ1.12 เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาการเสริมทักษะประสบการณ์ภาษาอังกฤษ English Camp แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย ในโครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ English Program ระหว่างวันที่ 6-19 ตุลาคม 2560 ณ YMCA KUALALUMPUR ประเทศมาเลเซีย

  

    

Post Author: Chompoonut