การเข้ารับโล่ประทานรางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในจังหวัดเชียงรายที่เป็นคนดี คนเก่ง เข้ารับโล่ประทานรางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งร่วมรับเสด็จและจัดนิทรรศการ ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 40 คน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
– วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้นเด็กชายคุณานนท์ ชัยมงคล ชนะเลิศลำดับที่2 เด็กชายปริพัฒน์ ทรัพย์ประกิต ชนะเลิศลำดับที่3 เด็กชายปวริศ สิทธิวงศ์ รับรางวัลชมเชย เด็กหญิงฐิติมาเจียรพินิจนันต์ รับรางวัลชมเชย เด็กชายไรวินท์ ปริฉัตร์ตระกูล รับรางวัลชมเชย
– วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวณภัทรา ศรีรัตนพงษ์ ชนะเลิศลำดับที่ 3 เด็กหญิงนงนภัส เตชนัน รับรางวัลชมเชย เด็กหญิงนลพรรณ เขื่อรเพชร์ รับรางวัลชมเชย
– วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายปวัน ธนพรพันธ์ ชนะเลิศลำดับที่1 เด็กชายญาณกร พรหมปัญญา ชนะเลิศลำดับที่ 2 เด็กหญิงภูริณี ดอนไชย รับรางวัลชมเชย
– วิชาพระพุทธศาสนามัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวโสภิชชญา ทองอินทร์ รับรางวัลชมเชย เด็กหญิงรักษิตา ขุนนคร รับรางวัลชมเชย
– วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงปรีญาพร ใจเกิด รับรางวัลชมเชย
– วิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพลอยชมพู ตันศิริ ชนะเลิศลำดับที่ 1 นายพีรณัฐตันติวัฒนากุล ชนะเลิศลำดับที่ 2 นายทรรศนพล ผมธรรม รับรางวัลชมเชย นายคันฉัตร สุทรมงคล รับรางวัลชมเชย
– วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายณรัฐ ใจตุ้ย ชนะเลิศลำดับที่ 1 นางสาวมนัสพร ปัญญาสุ ชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาวภาคินี วงจีน ชนะเลิศลำดับที่ 3
– วิชาพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาตอนปลาย นายอัครินทร์ โกสีลา ชนะเลิศลำดับที่ 3 นางสาวพิชญาภา ประภาเจริญยิ่ง รับรางวัลชมเชย
– วิชาภาษาไทยมัธยม ศึกษาตอนปลาย นายภาณวิชญ์ ศรีมา ชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาวอมลชญา ปานเล็ก ชนะเลิศลำดับที่ 3 นายปรมิน ลีลากุด รับรางวัลชมเชย นางสาวสิรินันท์ แสงขำ รับรางวัลชมเชย นางสาววราถา เครือบระดิษฐ์ รับรางวัลชมเชย
– วิชาฟิสิกส์มัธยม ศึกษาตอนปลาย นายกฤติธิ สุริยะ ชนะเลิศลำดับที่ 1 นายปิติพล เกื้อกูลชนะเลิศลำดับที่ 2 นายธัญชนิด ลิ้มศีลธรรม ชนะเลิศลำดับที่ 3 นายภคิน ไทยสมัคร รับรางวัลชมเชย
– วิชาเคมีมัธยม ศึกษาตอนปลาย นายสัชญา รัตนธูวงศ์ ชนะเลิศลำดับที่ 2 นายปิยวัฒน์ บุตรขุนทอง ชนะเลิศลำดับที่ 3 นางสาวภัคณา ทบคลัง รับรางวัลชมเชย นายวินไทย รุ่งฟ้าวรกุล รับรางวัลชมเชย นายณัฎฐพัชร์ เฮงสนั่นกูล รับรางวัลชมเชย
– วิชาชีววิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย นายจิรวัฒน์ แสงเพชร ชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาวกมลชนก ธงชัยรัตน รับรางวัลชมเชย นางสาวบุณณดา ณ ลำปาง รับรางวัลชมเชย วันที่ 1ตุลาคม 2560 ณ วัดแสงแก้วโพธิณาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

>>>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<<<

Post Author: Chompoonut