โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย โครงการ English Program  

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย โครงการ English Program
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 /1.12
ระหว่างวันที่  6-19 ตุลาคม 2560
นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดย นางชนานันท์   อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Post Author: Admin SWK