ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut