ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ด.ญ.รักชนก วงศ์สาระ ม.2.10 ได้อันดับที่หนึ่งของจังหวัดได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล ด.ช.ปวริศ สิทธิวงศ์ ม.3.7 ได้อันดับที่หนึ่งของจังหวัดได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล ด.ญ.วิริสุดา คำภีระ ม.4.13 ได้อันดับที่หนึ่งของจังหวัดได้รับ เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล นายวินไทย รุ้งฟ้าวรกุล ม.515 ได้อันดับที่ 3 ของประเทศได้รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา น.ส.อานันตยา จันปวนหาร ม.5.13 ได้อันดับที่ 1 ของภาคเหนือน.ส.ณิชา สกุลวงศ์ธนา ม.5.15 ได้อันดับที่หนึ่งของจังหวัดได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล น.ส.พิชญา อิ่นคำ ม.6.9 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดได้รับ เกลียดติบัตรพร้อมของรางวัล ในการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด

นายกิฤษฎ์ขจร ทิธาดา รับรางวัลเหรียญทองแดง ด.ช.ปริพัฒน์ ทรัพย์ประกิต ม.3.9 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ด.ญ.นันท์นภัส จะปูน ม.2.9 ด.ช.วิชญะ เลาหะวีร์ ม.3.8 ด.ช.พีรพัฒน์ นาปรัง ม.3.10 และนายบุริศร์ อาทิตย์สาม ม.4.15 ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบระดับประเทศ

ด.ช.พีรพัฒน์ นาปรัง ม.3.10 รับรางวัลเหรียญทองแดง ด.ช.ปวริศ สิทธิวงศ์ ม.3.7 ด.ช.ศิรชัช สร้างช้าง ม.3.9 รับรางวัลชมเชย น.ส.ณิชา สกุลวงศ์ธนา ม.5.15 รับรางวัลเหรียญทองแดง และนายกฤติธี สุริยะ ม.6.13 รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยรายการ TMC – Thailand Mathematics contest

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชยประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือ ด.ช.พีรพัฒน์ นาปรัง ม.3.10 นายพศิน ตั้งจิตต์ ม.4.15 นายบุริศร์ อาทิตย์สาม ม.4.15 และนายกฤษฎ์ขจร ทิธาดา ในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดีครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตร นายพิชญ์พศิน บูรณะฤทธิ์ นักเรียนชั้นม.3.5 หนึ่งในสมาชิกกองเกียรติยศได้รับการคัดเลือกจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 2017 และกล่าวให้โอวาท วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

>>>>> ภาพเพิ่มเติม <<<<<

Post Author: Chompoonut