โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
การแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รางวัล ASMO THAI COMPETITION 2020 ด.ญ.อภิสรา กาวิกุล นักเรียนชั้น ม.3.9 รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.พาณิภัค ชูพันธุ์ นักเรียนชั้น ม.1.10 ด.ญ.สาริศา พุ่มวงษ์ นักเรียนชั้น ม.1.12 และ ด.ญ.ปณัสนันท์ เชื้อเมืองพาน นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลชมเชย รายวิชาวิทยาศาสตร์ ด.ญ.ศิรินาฏ เตชะธีราวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.1.10 ด.ญ.สุขกัญญา วรรณสม นักเรียนชั้น ม.1.10 นายโชคเฉลิมชัย แสนสหโชค นักเรียนชั้น ม.4.15 รับรางวัลเหรียญทองแดง และ ด.ญ.ภรภัทร เชื้อนันตา นักเรียนชั้น ม.2.10 รับรางวัลชมเชย รายวิชาคณิตศาสตร์ ด.ญ.ฉัฉท์หทัย เหล่าไพโรจน์จารี นักเรียนชั้น ม.2.12 และ ด.ญ.จารุกัญญ์ สมยาราช นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลเหรียญทองแดง รายวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกับบริษัท ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด การสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 ด.ช.ภัคพล อาชาสันติสุข นักเรียนชั้น ม.2.13 ได้อันดับที่ 2 ของประเทศ ระดับชั้น ม.2 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ด.ญ.สาริศา พุ่มวงษ์ นักเรียนชั้น ม.1.12 ด.ช.ชนม์ชนก รวมสุข นักเรียนชั้น ม.3.13 นายชัย ฮงเย็น จีโน่ นักเรียนชั้น ม.4.16 นายเฉลิมชัย ขวัญชัย นักเรียนชั้น ม.5.16 อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร นายธนกฤต ชนนชโนทัย นักเรียนชั้น ม.1.12 ด.ช.นูรุต หวังตักวาดีน นักเรียนชั้น ม.2.11 ด.ช.ธรรศ พุฒจร นักเรียนชั้น ม.3.13 นายนพพร ภาษิตวิไลธรรม นักเรียนชั้น ม.4.16 นายอึยจิน คยอง นายธนวัฒน์ การัตน์ นักเรียนชั้น ม.5.16 อันดับที่ 1 ของจังหวัด รับเกียรติบัตร
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.พาณิภัค ชูพันธุ์ นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ด.ช.ธีรธาดา สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้น ม.1.9 รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ด.ญ.ปณิดาภา ณ วันจันทร์ นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลระดับจังหวัด ด.ญ.พิชชาภา สัมพันธ์นุกูล นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลระดับจังหวัด ด.ญ.สุขกัญญา สรรณสม นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลระดับจังหวัด
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.ญณัฐสุต สันติภูบาล นักเรียนชั้น ม.2.10 รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ด.ญ.ปพัชญา กิตติจริยา นักเรียนชั้น ม.2.9 รับรางวัลระดับจังหวัด

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.อภิสรา กาวิกุล นักเรียนชั้น ม.3.9 รับเหรียญเงินระดับประเทส ด.ช.ธนัสร วรรณสมนักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลระดับจังหวัด ด.ช.ธีรภัทร เกียรติวัฒนเจริญ นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลระดับจังหวัด ด.ช.พูนพิสิฐ์ จับใจนาย นักเรียนชั้น ม.3.5 รับรางวัลระดับจังหวัด

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.บุณฑริกา ปรโลกานนท์ นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลระดับจังหวัด ด.ญ.พิชชาภา สัมพันธ์นุกูล นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลระดับจังหวัด ด.ญ.สุขกัญญา วรรณสม นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลระดับจังหวัด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.พิชัยภูษิต อินต๊ะสงค์ นักเรียนชั้น ม.2.10 รับรางวัลระดับจังหวัด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ช.ธนัสร วรรณสม นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ด.ช.ทินกฤต แต้ตระกูล นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลระดับจังหวัด ด.ช.วินย์ภาส เตชไตรรัตน์ นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลระดับจังหวัด และทางSEAMEO STEM-Ed ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และมีคุณูปการต่อการศึกษาไทยภายใต้โครงการ TEDET รับมอบโดยครูอัญชลี นางแล และครูสุภาพรรณ ขันแก้ว

สอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นายธนัสร วรรณสม รับรางวัลเหรียญทอง ด.ช.ภูมิณัช วังมณี รับเกียรติบัตร และน.ส.ปัทมพร โตโส รับเกียรติบัตร

 

Post Author: Tanawut