รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบแฟ้มสะสมผลงานด้วยโปรแกรมกราฟิก รายวิชา ว 30297 การสร้างสื่อและการนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ผู้วิจัย นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารี

Post Author: Admin SWK