โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 1/2564

ดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่1/2564 โดยมีนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายโอภาส สุขเจิญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut