โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
นายกฤติน ลีวณิชย์ นักเรียนชั้น ม.5.14 และนายวีรวิชญ์ สามนุมิตร นักเรียนชั้น  ม.5.14 รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน International Festival of Engineering, Science & Technology in Tunisia (I-FEST 2020) ณ เมืองตูนิส ประเทศตูนิเชีย, แอฟริกาเหนือ ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมของเราได้รับ     พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยจากการประกวดโครงงานระดับประเทศกว่า 417 ทีม และผลการแข่งขัน ณ ประเทศตูนิเชีย จากทีมแข่งขันกว่า 186 ทีม ทั่วโลก และได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีครูผู้ฝึกสอนและควบคุมดูแล ครูชัยวุฒิ  มาเมืองกล
นางสาวเบญญาภา  วินิชชาคม นักเรียนชั้น ม.6.14 นางสาวบุณยาพร เงาพรหม นักเรียนชั้น ม.6.14 นางสาวอัคริมา กันทะสุข นักเรียนชั้น ม.6.14  รับรางวัล Thailand Green Design Award 2020 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ รางวัลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดเลือกกว่า 250 ทีมทั่วประเทศ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมดูแล ครูชัยวุฒิ มาเมืองกล  และอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
นางสาวนงนภัส เตชนันท์ นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นายจุลยุทธ  ยุวรังสิกุล นักเรียนชั้น ม.6.15 นายภัคศรัญย์  วังอินทร์ นักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
ด.ช.ปฐมพงศ์  กมลภพ นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 16 ต.ค. 2563 และเป็นตัวแทนภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 16 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่ 20 พ.ย 2563  ได้รับรางวัลชมเชย ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมดูแล ครูวุฒิชัย โกเขา
ด.ญ.ปุณณัตถ์ เจริญลาศลักษณ์ นักเรียนชั้น ม.2.11 ด.ญ.แก้วตาดวงใจ อินทประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.2.11 ด.ญ.รพิตา พรหมนารถ นักเรียนชั้น ม.2.11 รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับภาค การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมดูแล ครูวนิดา ศิริเขียว และครูพิมประภา  อุ่นโทกาศ
ด.ญ. ศศินันท์ แก้วเทพ นักเรียนชั้น ม.3.8 รับรางวัล Best of School ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และน.ส.ปรีชญาพร ใจเกิด นักเรียนชั้น ม.5.13 รับรางวัล Best of School ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การทดสอบระดับนานาชาติ ด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณในงาน Thailand Bebras Challenge 2020 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมดูแล ครูเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล

 

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut