โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะศึกษดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา และเยี่ยมชมสถานศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut