ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่ ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

Post Author: Admin SWK