โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โปรแกรม iStudent

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม โปรแกรม iStudent ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการอบรม 146 คน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut