โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut