ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคีวิทยาคม เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอขุนตาล เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2563

 

 

Post Author: Tanawut