โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการ English Program และโปรแกรมนานาชาติ IP การแข่งขัน Asom Thai Competition 2019 ประเภทรายบุคคล นายโชคเฉลิมชัย แสนสหโชค นักเรียนชั้น ม.3.13 รับรางวัล Bronze Individual Science Secondary Level และรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.ธนัสสร วรรณสม นักเรียนชั้น ม.2.10 รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.กฤษฎิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ด.ช.แจสเปอร์ ซิน นักเรียนชั้น ม.3.13 รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ.กานต์รวี ลือชา นักเรียนชั้น ม.3.13 รับรางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ.สิรัณยรัศมี ใจเสมอ นักเรียนชั้น ม.2.12 รับรางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ ด.ช.ชนม์ชนก รวมสุข นักเรียนชั้น ม.2.13 รับรางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ ด.ช.ธีรภัทร เกียรติวัฒนเจริญ นักเรียนชั้น ม.2.10 รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ช.ชิน สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.กฤษฎิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 Thailand English online contest ด.ญ.เกวลี กันธะชัย ด.ช.อิงคพันธ์ แสงประชุม นักเรียนชั้น ม.3.11 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 ชิงแชมป์ภาคการศึกษาที่ 16 ภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุชญา วันไชยธนวงศ์ ด.ญ.อาภิสรา ต่ายใหญ่เที่ยง นักเรียนชั้น ม.3.12 รับรางวัลชนะเลิศ ชิงแชมป์ภาคการศึกษาที่ 16 ภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลชมเชย

การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ The 12 Northern Region EP/MEP Open House 2019 “Preseving Thai Culture toward Globalization” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัมโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ด.ญ.สุชาวรรณ เครือรัตนกุล น.ส.สุดารัตน์ สุทธะ ด.ญ.กานต์พิชชา ก๋องแก่น  นักเรียนชั้น ม.3.12 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขัน Computer Project Competition นายเจสัน เคว้ลซ์ นักเรียนชั้น ม.3.12 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขัน Spelling Bee Competition ด.ญ.เกวลิน ฟองดาวิรัตน์ นักเรียนชั้น ม.2.11 ด.ญ.ธัญชนิกา คำภีระ นักเรียนชั้น ม.2.12 รับรางวัล (เหรียญทอง) การแข่งขัน Crossword Competition ด.ญ.พันธ์ธีรา แระมวน นักเรียนชั้น ม.1.11 รับรางวัล (เหรียญทอง) การแข่งขัน Singing Contest ด.ช.นูรุต หวังตักวาดีน นักเรียนชั้น ม.1.11 ด.ช.ธีร์ธนิก วันไชยธนวงศ์ นักเรียนชั้น ม.3.12 รับรางวัล (เหรียญทอง) A-Math Competition ด.ญ.ณัฐธิดา อภิบาล นักเรียนชั้น ม.2.12 ด.ญ.เกวลี กันธะชัย นักเรียนชั้น ม.3.11 รับรางวัล (เหรียญเงิน) การแข่งขัน Sudoku Competition ด.ญ.ปิยมิล่า โกฮาร์ ด.ญ.พวงชมพู ดาวิไล ด.ญ.ภูษิตา ชุมภูอินทร์ นักเรียนชั้น ม.3.12 รับรางวัล (เหรียญเงิน) การแข่งขัน Science Project  Competition ด.ญ.ชัญญา พงศ์ไพฑูรย์ นักเรียนชั้น ม.1.12 ด.ญ.สิรัณยรัศมี ใจเสมอ นักเรียนชั้น ม.2.12 ด.ช.ณัฎฐ์ วรรณไกรโรจน์ นักเรียนชั้น ม.3.12 รับรางวัล (เหรียญเงิน) การแข่งขัน Math Project  Competition ด.ญ.สุชญา วันไชยธนวงศ์ นักเรียนชั้น ด.ญ.พิชชาภรณ์ ปานกลาง นักเรียนชั้น ม.3.12 ด.ช.กฤตภาส สังฆะวดี ด.ช.เชิงยุทธ เลิศเกษม นักเรียนชั้น ม.2.12 ด.ญ.รพิตา พรหมนารท นักเรียนชั้น ม.1.11 รางวัล (เหรียญเงิน) การแข่งขัน Skit Competition ด.ญ.ฉันท์หทัย เหล่าไพโรจน์จารี นักเรียนชั้น ม.1.12 รับรางวัล (เหรียญเงิน) การแข่งขัน English Speech Competition ด.ญ.ธีร์ญา วันไชยธนวงศ์ นักเรียนชั้น ม.1.11 รับรางวัล (เหรียญเงิน) การแข่งขัน Story telling Competition ด.ญ.พิมพิชชยา ศิราพัสเมธิน นักเรียนชั้น ม.2.12 รับรางวัล (เหรียญเงิน) การแข่งขัน Multi-Skill Competition พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut