โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดค่ายกิจกรรม เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.2

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานพิธีเปิดค่ายกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ระดับ 3 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut