โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเดินทางไกล ระดับชั้น ม.1

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ระดับ 3 ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut