ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่ ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

บรรยากาศการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 และ 22 – 23 สิงหาคม 2563