การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

บรรยากาศการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 และ 22 – 23 สิงหาคม 2563  

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ตารางเรียน ม.1 ตารางเรียน ม.2 ตารางเรียน ม.3 ตารางเรียน ม.4 ตารางเรียน ม.5 ตารางเรียน ม.6