ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน

ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน เนื่องจากธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จะปิดทำการ ดังนั้น จึงขอแจ้ง คุณครู –บุคลากร-นักเรียน-ศิษย์เก่า ที่ฝาก/ค้าง สมุดบัญชีไว้ที่ธนาคารโรงเรียน ให้มาติดต่อดำเนินการปิดบัญชีให้เรียบร้อย ที่ห้องกิจการนักเรียน ติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ เบอร์โทร 081-033-2331 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน

เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารโรงเรียนชุดใหม่ จะเข้าดำเนินงานต่อจากคณะกรรมการชุดเก่าตามคำสั่งที่ 410/ 2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น จึงขอเชิญคุณครู-บุคลากร-นักเรียนที่ฝาก/ค้าง สมุดบัญชีไว้ที่ธนาคารโรงเรียน มารับสมุดบัญชีคืนได้ที่ ห้องกิจการนักเรียนหรือห้องพักครูอาคาร 9 ติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ เบอร์โทร 081-033-2331 ตั้งแต่วันที่13-21 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีตนเอง หากมีข้อซักถาม-ทักท้วง-สงสัยประการใด โปรดติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าบัญชีของท่านมีความถูกต้อง   จึงประกาศมาเพื่อทราบ งานธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขา ฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ม.ต้น,ดาราศาสตร์ม.ปลาย,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์ สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2-18 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ที่ http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index.html ปริ้นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (สถานที่ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกที) **หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบสาขาฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ ม.ต้น,ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ต้องยื่นใบ ปพ.1 โดยสามารถขอใบ ปพ.1 ได้ที่ห้องทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เอกสารการรับสมัคร ใบปพ.1 (เฉพาะสาขาฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา,ดาราศาสตร์ม.ต้น,ดาราศาสตร์ม.ปลาย), สำเนาบัตรประชาชน ,เงินค่าสมัครสาขาล่ะ 100 บาท

ประกาศ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2561

ประกาศประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

“กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม”