ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดโปรแกรมนานาชาติ ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน ๑ อัตรา