ประกาศ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2561

ประกาศประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

“กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม”  

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารสถาบันการศึกษา ในพิธีบัณฑิตานุสรณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารสถาบันการศึกษา ในพิธีบัณฑิตานุสรณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่