หนังสือแจ้งผู้ปกครองและใบขออนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

   

โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program) จัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เอกสารใบตอนรับและตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อม และการเข้าค่ายปฐมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 *หมายเหตุ ให้นักเรียนดาวน์โหลด และนำใบตอบรับส่งในวันที่ 7 พ.ค. 2562          

ประกาศ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2561

ประกาศประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

“กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม”