ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-site ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบ On-site ตามที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป