ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน

ชื่อเรื่อง : ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษา : โสภา  ประจิตร สาขาวิชา   : ภาษาไทย ปีการศึกษา : 2560   บทคัดย่อ      การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

พฤติกรรมการใช้มือถือสมาร์ทโฟนและการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องปลอดภัย บนโลกออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย / ผู้วิจัย : ชนกันต์ กิจรักษ์

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ว21103 วิทยาการคำนวณ1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย / ผู้วิจัย : ชนกันต์ กิจรักษ์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหลัก 5 E โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา วิชาเคมี 1 เรื่อง แบบจาลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วิจัยของนายรัชย์ชวินท์ ยะอนันต์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เจ้าของผลงาน : วิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์   บทคัดย่อ : การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี วิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 214 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะและเจตคติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( […]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์ บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 214 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะและเจตคติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test)  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ […]

การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : เยาวลักษณ์ พรมรินทร์ บทคัดย่อ : การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดและเปรียบเทียบความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายก่อนและหลังการใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจำนวน 244 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling)เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามวัดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และแบบวัดความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1. ค่าคะแนนเฉลี่ยความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมก่อนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจ  อยู่ในระดับสุขภาพจิตดีเท่าคนทั่วไปต่ำกว่าหลังการจัดกิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไปสูงกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ […]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : รัชนี เลิศเกษม บทคัดย่อ ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ก่อนและหลังใช้ชุดฝึก ปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 134 คนที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Ramdom Sampling)   เครื่องมือวิจัย ประกอบ ด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้   แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านทักษะ  แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติ   แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และแบบทดสอบความสามารถในการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียน    รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง […]