การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหลัก 5 E โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา วิชาเคมี 1 เรื่อง แบบจาลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วิจัยของนายรัชย์ชวินท์ ยะอนันต์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เจ้าของผลงาน : วิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์   บทคัดย่อ : การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี วิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 214 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะและเจตคติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( […]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์ บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 214 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะและเจตคติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test)  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ […]

การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : เยาวลักษณ์ พรมรินทร์ บทคัดย่อ : การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดและเปรียบเทียบความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายก่อนและหลังการใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจำนวน 244 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling)เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามวัดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และแบบวัดความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1. ค่าคะแนนเฉลี่ยความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมก่อนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจ  อยู่ในระดับสุขภาพจิตดีเท่าคนทั่วไปต่ำกว่าหลังการจัดกิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไปสูงกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ […]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : รัชนี เลิศเกษม บทคัดย่อ ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ก่อนและหลังใช้ชุดฝึก ปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 134 คนที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Ramdom Sampling)   เครื่องมือวิจัย ประกอบ ด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้   แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านทักษะ  แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติ   แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และแบบทดสอบความสามารถในการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียน    รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง […]

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : นายชนกันต์ กิจรักษ์   บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังใช้ บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หลังใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คนที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  […]

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน

เจ้าของผลงาน : นางโสภา ประจิตร บทคัดย่อ                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน                   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 […]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุภาพร สุพนัส บทคัดย่อ : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม       มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลป์ภาษา เรื่องลำดับและอนุกรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบสน่ารู้กับนักวิทยาศาสตร์น้อย

เจ้าของผลงาน : นางแก้วใจ เหล่าไพโรจน์จารี บทคัดย่อ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบสน่ารู้กับนักวิทยาศาสตร์น้อย รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32222 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องกรด-เบสกรด-เบสน่ารู้กับนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถพัฒนาตนเองได้และรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ)