โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โปรแกรม iStudent

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม โปรแกรม iStudent ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการอบรม 146 คน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร และคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ด.ญ.อภิญญา ทาสม นักเรียนชั้น ม.4.11 น.ส.ไกลกังวล การพนักงาน นักเรียนชั้น ม.4.14 น.ส.ชญานิศ สมประสงค์ นักเรียนชั้น ม.4.15 น.ส.มนศิลา อินสูงเนิน นักเรียนชั้น ม.4.15 น.ส.ศิรดา แซ่อุ่ย นักเรียนชั้น ม.4.15 น.ส.สุชานันท์ ฟุ้งพงศธร นักเรียนชั้น ม.4.15 นายโชคเฉลิมชัย แสนสหโชค นักเรียนชั้น ม.4.15 นายกฤตภาส ทับทิมดี นักเรียนชั้น ม.4.13 นายกฤษฏิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.4.15 […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่3/2563

ดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่3/2563 โดยมีนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายโอภาส สุขเจิญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีสามัคคีร้อยรักถักทอใจ สานสายใยรักผูกพัน”วันเกษียณ” ประจำปี 2563

ดร.ปรมินทร์ อริเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีสามัคคีร้อยรักถักทอใจ สานสายใยรักผูกพัน “วันเกษียณ” ประจำปี 2563 กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก ให้แก่คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน โดยมีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สมาคมครูเก่า สมาคมนักเรียนเก่า และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีอำลานักเรียน น้อมส่ง คุรุแก้วค่าล้ำ “สามัคคี” ประจำปี 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู มอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ในพิธีอำลานักเรียน น้อมส่ง คุรุแก้วค่าล้ำ “สามัคคี” ประจำปี 2563 จำนวน 7 ท่านเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ Dome Samakkhi Times Square โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย                 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบริหาร กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 นายศุภณัฐ วัชรโกมลพันธุ์ นักเรียนชั้น ม.5.15 สาขาชีววิทยา สถานที่เข้าค่าย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายภูมิพัฒน์ บุณโยทยาน นางสาวนงนภัส เตชนันท์นายคุณานนท์ ชัยมงคล นักเรียนชั้น ม.5.15 สาขาชีววิทยา สถานที่เข้าค่าย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายชัชนินทร์ ศรีพรม นายนราธิป โชติธนะแสงเมือง นักเรียนชั้น ม.5.15 นางสาวณภัทรา ศรีรัตนพงษ์ นักเรียนชั้น ม.5.13 สาขาเคมี  สถานที่เข้าค่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายอนุวัฒน์ พรมสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.5.15 สาขาเคมี  สถานที่เข้าค่ายโรงเรียนลำปางกัลยาณี นายครองโชค ชัยวุฒิ นักเรียนชั้น ม.5.14 นางสาวนันท์นภัส […]

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานวิ่ง 112 ปี

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานวิ่ง 112 ปี 19 ก.ย.63 13.30 น. นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานเดินวิ่ง 112 ปี สามัคคีวิทยาคม โดยมีตัวแทนแต่ละรุ่นเข้าร่วมประชุม ลงมติร่วมกันจัดงานวิ่งในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธ.ค. 63 โดยแบ่งออกเป็นประเภทค่าสมัคร 400 บาท และ 1,000 บาท ในรูปแบบนิวนอร์มอล โดยจะจัดการแถลงข่าวที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเร็วๆนี้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มอบเก้าอี้ให้กับโรงเรียนไว้เป็นของที่ระลึกประจำรุ่น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มอบเก้าอี้ให้กับโรงเรียนไว้เป็นของที่ระลึกประจำรุ่น เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป โดยมีท่านผู้อำนวยการ คเณศ พงศ์สุวรรณ คณะผู้บริหารและคุณครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้รับมอบ