โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ด.ญ.กานต์รวี ลือชา นักเรียนชั้น ม.3.13 ด.ญ.ณัฐธิสา อู่แสงทอง นักเรียนชั้น ม.3.11 ด.ช.ภาณิน เชื้อนันตา นักเรียนชั้น ม.3.10 ด.ช.ชิน สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3.10 ด.ช.ชัยศิริ คำแก่น นักเรียนชั้น ม.3.9รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท การประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย (School Band Music Challenge) ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคารพญามังราย ครูผู้ฝึกสอน ครูอิทธิชาย ณ ลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ด.ญ.อักษรราภัค คุ้มชาติ นักเรียนชั้น ม.3.8 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ว่ายน้ำผีเสื้อ 200 เมตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการอบรมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน “อาคารพญาสลีจอมธรรม” ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยคุณโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 และนักเรียนดีเด่นด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอการพัฒนาศักยภาพนักเรียน การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย        

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

การประชุมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” วันที่ 14 มุนายน 2562 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เขียงราย จังหวัดเชียงราย            

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง นำโดยนายธีระวัฒน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรม ระหว่างโครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กับทางโรงเรียน Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรม ระหว่างโครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กับทางโรงเรียน Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย