โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และผ่ายบริหาร กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมูลนิธิ สอวน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน นายศุภณัฐ วัชรโกมลพันธุ์ นายภูมิพัฒน์ บุณโยทยาน น.ส.นงนภัส เตชนันท์ นายคุณานนท์ ชัยมงคล นักเรียนชั้น ม.5.15 ผ่านการคัดเลือกค่าย 1 และค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา นายชัชนินทร์ ศรีพรม นักเรียนชั้น ม.5.15 น.ส.ณภัทรา ศรีรัตนพงษ์ น.ส.พิชญภรณ์ พากเพียร นายนราธิป โชติธนะแสงเมือง นักเรียนชั้น ม.5.15 นายอนุวัฒน์ พรมสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.5.13 ผ่านการคัดเลือกค่าย 1 และค่าย 2 สาขาวิชาเคมี นายครองโชค […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และผ่ายบริหาร กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18- 20 สิงหาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด.ญ.เพียรพร ภาสน์พิพัฒน์กุล ด.ญ.อนิลชณา แสนโชคพาณิชย์ ด.ญ.สิริมา  เนตรตระกูล รับรางวัลชมเชย รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกา 3,000 บาท การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควมคุม ครูนางสาววนิดา ศิริเขียว ครูพิมประภา  อุ่นโทกาศ  นายศุภกร ปัญญา นายกฤติน  ลีวณิชย์ นายรัชชานนท์  อินสุพรรณ รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท การประกวดโครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผู้อำนวยการจารึก สมประสงค์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีจารึก สมประสงค์ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก๊อ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จ ของนักเรียน และสถานศึกษาพระราชทานประจำปี 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในความสำเร็จ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร นำโดยนางนพมาศ เพราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเข้ามหาวิทยาลัย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเข้ามหาวิทยาลัย โดยใช้ Active Learning เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย      

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีปิด “ริมกกเกมส์”

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดศึกษาพัฒนาการเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทำบุญอาคารเรียน 4

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ทำบุญอาคารเรียน 4 และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ อาคาร 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

มูลนิธิสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมสามัญประจำปี 2562

นางพาณี จินดาวงศ์ ประธานมูลนิธิสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562 มูลนิธิสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่1/2562 มีนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย