กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย        

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย ปล้องเกมส์ 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย          

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนให้ถูกสุขอนามัย วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ จ.เชียงราย      

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ นำโดยนางสาววรกชชยา สินธุชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะครู เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี นำโดยนางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารของโรงเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

พิธีเปิดกิจกรรม “Show Day 2019”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Show Day 2019” จัดโดยคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมโชว์เดย์จัดเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงความสามารถทางด้านการแสดงดนตรี และห่างไกลยาเสพติด วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย        

ผู้อำนวยการร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สพม.36 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเสอร์ไซด์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. เชียงราย  

พิธีเปิดงานกีฬาประเพณีสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2562 และยังมีกิจกรรมซ่อมแซมฝายถวายเป็นพระราชกุศล กับกลุ่มฝายน้ำแด่พ่อหลวง ณ วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) โดยมีนายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมอบทุนการศึกษาให้กับชมรมดนตรีไทย วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม    

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย และ “เปิดบ้านปล้องวิทยาคม” ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย