พิธีเปิดกิจกรรม Summer Course

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Summer Course นักเรียนโครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 67 คน มีวิทยากรเป็นครูชาวต่างชาติในโครงการ 7 คน และคณะครูกลุ่มสาระ โดยกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 18 – 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

ต้อนรับคณะทำงานโครงการสำรวจและออกแบบการเสริมกำลังอาคารเรียน และอาคารประกอบแบบมาตรฐาน สพฐ.

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะครูงานอาคารสถานที่ ต้อนรับคณะทำงานโครงการสำรวจและออกแบบการเสริมกำลังอาคารเรียน และอาคารประกอบแบบมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมาตรวจสอบอาคารเรียน 216 (อาคาร2) ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณครูกรณิศ มุงเมือง

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครูและตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่การจากไปของ คุณครูกรณิศ มุงเมือง ครูเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 11 มีนาคม 2562  ณ วัดดงหนองเป็ด จังหวัดเชียงราย  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศ (Integrated Foreign Language Camp)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศ (Integrated Foreign Language Camp) มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย            

การอบรมพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท การอบรมพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย          

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี นำโดยนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล (D4D) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย    

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  ประจำปี 2561  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธนัสร วรรณสม นักเรียนชั้น ม.1.10 รับเหรียญทองแดง ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ด.ช.เขมรัฐ ปรโลกานนท์ นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ด.ช.ภูมิณัช วังมณี นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.กฤษฎิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.2.10 ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ด.ช.คุ้มเกล้า กนกสิงห์ นักเรียนชั้น […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การแข่งขันโครงการ “พี่สอนน้องลองเล่นหุ่นยนต์ ปี 2” หุ่นยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ROBOT FOR ALL) นายภัทรภูมิ   เชื้อเมืองพาน  นายวรวิบูล   ติยะธะ นักเรียนชั้น ม.5.14  ชนะเลิศ หุ่นยนต์ใต้น้ำ  ระดับมัธยมศึกษา น.ส.ธันพิมล   ไชยยะ น.ส.พัชรียาภรณ์   ใจมอย นายต้นฑุล   แก้วประการ นักเรียนชั้นม.4.14 ครูผู้ฝึกสอน ครูอัญชลี ทะวงศ์อารี ครูวรวุฒิ   อินต๊ะชัย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561  จังหวัดพะเยา นายภัทรภูมิ   เชื้อเมืองพาน  นายวรรธนัย  วรรธนันทกุล นักเรียนชั้นม.5.14  น.ส.นานาพร  วิญญา […]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพรมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพรมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิยัติงาน การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย นายพัฒน์พงษ์ วงค์ใจ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่การจากไปของ นายพัฒน์พงษ์ วงค์ใจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเชียงราย