การแสดงความยินดีผู้บริหาร และครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560

ดร.ธวัช ชุมชอบผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีผู้บริหาร และครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย    

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมพร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดู การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำวิทยาการหรือนวัตกรรมจากสถานศึกษากลับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 และ ม.5 โครงงานกล่องสมองกล IPST Microbox กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งนักเรียนได้นำเสนอผลการค้นคว้าโครงงานต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 5 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม >>>>> ภาพเพิ่มเติม <<<<<

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวนักเรียน

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อติดตามงานและวางแผนการดำเนินการสำหรับปีการศึกษาหน้าให้รูปแบบให้ทันสมัย และรองรับการใช้งานที่หลากหลายฟังชั่นในอนาคต 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะครู และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมวางพวงมาลา ในวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะครู และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมวางพวงมาลา ในวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ เนื่องในวันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละในการต่อสู้เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ลานผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival and ASENA Academic Symposium 2017

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival and ASENA Academic Symposium 2017 โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วย รมต. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ. และเเขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานดังกล่าว 4 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ประเทศไทย การแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประเทศไทย การแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2017″ ระดับประเทศ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2560

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รร.สามัคคีวิทยาคม รักษาการแทนท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โครงการรักการอ่านของ รร.สามัคคีวิทยาคม

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รักษาการแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการประชุม สบมท. จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โครงการรักการอ่านของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการโครงการในพระราชดำริฯ หนังสือใหม่ หนังสือรางวัลซีไรต์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ห้องสมุดเจริญไชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ นำคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย เดินทางไปประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาครู เปลี่ยนวิธีคิด ผลิตนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่ Thailand4.0

ดร.ธวัช ชุมชอบ นำคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย เดินทางไปประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาครู เปลี่ยนวิธีคิด ผลิตนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่ Thailand4.0 โดยมี คณะครู 161 คน มีอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์และทีม เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 25-28 สิงหาคม 2560 >>>>> ภาพเพิ่มเติม <<<<<