การแสดงความยินกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 นายสิทธิโชค นาคประเสริฐ นักเรียนประจำชั้น 6.13 นายธงทอง สุทธิพันธ์ นักเรียนประจำชั้น 5.4 นางสาวกรนภา ผาอิ่น นักเรียนประจำชั้น 4.13 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ด.ช.สิรวิชญ์ คำชุ่ม นักเรียนประจำชั้น 3.4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ บินแตะพื้นรุ่น (Touch and go) การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 -25 มีนาคม 2561 ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การแสดงความยินดี นายอนุสรณ์ วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดเชียงราย

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายอนุสรณ์ วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้ารับตำแหน่งอัยการจังหวัดเชียงราย วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

พิธีวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2561

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมร่วมพิธีวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2561 พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิธีหล่อระฆังประจำศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อระฆังประจำศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรม Summer Course โครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรม Summer Course โครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ของนักเรียนโครงการหลักสูตรพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

การประชุมวางแผนการทำ Website คลังความรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย และคณะครูฝ่าย ICT ร่วมประชุมวางแผนการทำ Website คลังความรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

การอบรมการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ให้กับคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะครู ที่เข้าร่วมการอบรมการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ให้กับคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีอาจารย์พัทรนันท์ กันทะวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ICT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้กับคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรม Summer Course โครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรม Summer Course โครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ของนักเรียนโครงการหลักสูตรพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่า 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการ พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ของกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย