ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมเเละให้กำลังใจคณะครูและ นักเรียนในการอบรมการเรียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมเเละให้กำลังใจคณะครูและ นักเรียนในการอบรมการเรียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะตามความสนใจของผู้เรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเข้าร่วมกว่า 15 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสันป่าเเดง 2 9 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Leo Mindstorms Education)

นายสุรัตน์   เสาร์ร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Leo Mindstorms Education) สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ จำนวน 30 คน โดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเข้าร่วมมากกว่า 15 โรงเรียน เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

พิธีน้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา 2561

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีน้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และความนอบน้อม วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

การปฐมนิเทศและเปิดโครงการโรงเรียนประลองต้นแบบวิศวกรรม FAB LAB

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนครู และนักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศและเปิดโครงการโรงเรียนประลองต้นแบบวิศวกรรม FAB LAB ซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยมีสถาบันเทคโนพระจอมเกล้าฯลาดกระบังเป็นพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ

การประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น ประจำสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและให้คำแนะนำให้การควบคุมงานเป็นไปตามแบบอย่างมีคุณภาพ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โครงการพุทธศาสนาพัฒนาชีวิต

นางชนานันท์  อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบวชศีลจาริณี ในโครงการพุทธศาสนาพัฒนาชีวิต ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

การเคารพศพบิดา ท่านพระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทนครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมเคารพศพบิดา ท่านพระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านทุ่งศรีเกิด อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

การแสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ และการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย แสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ และการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เด็กชายพีรพัฒน์  นาปรัง อดีตนักเรียนชั้นม.3.10 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15  ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.กฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ ด.ช.นราวิชญ์  คำภีระ นักเรียนชั้น ม.2.10 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร พร้อมบัตรเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.นัฏฐภูมิ วรจักร  นักเรียนชั้น ม.3.9  ด.ญ.รักชนก  วงศ์สาระ ด.ช.วรพงศ์  วงศ์เรียน นักเรียนชั้น ม.3.10 ได้อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ด.ช.กฤต   อักษรนฤนาท  ด.ญ.ณิชา […]

การร่วมสัมมนาและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมกันกับประเทศแคนาดา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ต้อนรับ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนทิวไผ่งาม และนานาชาติแคนาเดียนประเทศไทย ในการร่วมสัมมนาและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมกันกับประเทศแคนาดา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษา วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

การเข้าร่วมสัมนาวิชาการ “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต”

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยครูเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล เข้าร่วมสัมนาวิชาการ “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต” เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมการสอนมิติใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงเเรมมิราเคิลเเกรนด์คอนเวนชั่น กทม.