การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ScQA และระดับ OBECQA ของปี 2561 -2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ScQA และระดับ OBECQA ของปี 2561 -2562 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย  

การอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยมีภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม 23 โรงเรียน 69 คน และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมข้าร่วมการอบรม 29 คน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นค่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ พร้อมตัวแทนคณะครู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จ.เชียงราย  

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ให้กับนักเรียน (Young Makers) ได้รับเกียรติรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังและคณะเป็นวิทยากรในการอบรม มีนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเข้าร่วม 69 คน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม                  

การอบรมโครงการเยาวชนกองทัพไทย ทำดีเพื่อสังคม ณ ค่ายเม็งรายมหาราช และทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำนักเรียนปรับพฤติกรรมเข้าอบรมโครงการเยาวชนกองทัพไทย ทำดีเพื่อสังคม ณ ค่ายเม็งรายมหาราช และทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ที่ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็น “เมืองน่าอยู่” ในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2561    

โครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS62”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS62” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสามัคคีโรงเรียนสามัคคีวิทยคม จ.เชียงราย

การตรวจสอบและเตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ พื้นที่สามัคคีแห่งที่ 2

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ ตรวจสอบและเตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ พื้นที่สามัคคีแห่งที่ 2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมแห่งที่ 2 จ.เชียงราย

ผอ.อดุลย์ นันบัญชา ประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลได้เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาบาสเกตบอลประเภท 3×3

ผอ.อดุลย์ นันบัญชา ประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลได้เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาบาสเกตบอลประเภท 3×3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธี ถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี วันที่ 9 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย