ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามที่ โรเรียนสามัคคีวิทยาคมได้ดำเนินการศัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่ ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)