ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน

ชื่อเรื่อง : ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษา : โสภา  ประจิตร สาขาวิชา   : ภาษาไทย ปีการศึกษา : 2560   บทคัดย่อ      การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน

ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน เนื่องจากธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จะปิดทำการ ดังนั้น จึงขอแจ้ง คุณครู –บุคลากร-นักเรียน-ศิษย์เก่า ที่ฝาก/ค้าง สมุดบัญชีไว้ที่ธนาคารโรงเรียน ให้มาติดต่อดำเนินการปิดบัญชีให้เรียบร้อย ที่ห้องกิจการนักเรียน ติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ เบอร์โทร 081-033-2331 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

พฤติกรรมการใช้มือถือสมาร์ทโฟนและการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องปลอดภัย บนโลกออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย / ผู้วิจัย : ชนกันต์ กิจรักษ์

ประกาศแจ้งจาก งานธนาคารโรงเรียน

เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารโรงเรียนชุดใหม่ จะเข้าดำเนินงานต่อจากคณะกรรมการชุดเก่าตามคำสั่งที่ 410/ 2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น จึงขอเชิญคุณครู-บุคลากร-นักเรียนที่ฝาก/ค้าง สมุดบัญชีไว้ที่ธนาคารโรงเรียน มารับสมุดบัญชีคืนได้ที่ ห้องกิจการนักเรียนหรือห้องพักครูอาคาร 9 ติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ เบอร์โทร 081-033-2331 ตั้งแต่วันที่13-21 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีตนเอง หากมีข้อซักถาม-ทักท้วง-สงสัยประการใด โปรดติดต่อครูเตือนใจ ไชยศิลป์ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าบัญชีของท่านมีความถูกต้อง   จึงประกาศมาเพื่อทราบ งานธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ตำรวจ และผู้จัดการทีมกีฬารักบี้ ประชุมรับทราบกฏระเบียบการเข้าพัก ที่พักนักกีฬาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ตำรวจ และผู้จัดการทีมกีฬารักบี้ ประชุมรับทราบกฏระเบียบการเข้าพัก ที่พักนักกีฬาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย