Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานแนะแนว

ครูและบุคลากรโรงเรียน <Teacher and Personnel >

<ภาษาไทย>  <คณิตศาสตร์>  <วิทยาศาสตร์>  <ภาษาต่างประเทศ>  <สังคมศึกษา>  

<ศิลปะ>  <พลศึกษา>  <การงาน>  <คอมพิวเตอร์>    <แนะแนว>

บัญชีรายชื่อคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 255
5

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ภาพ

1

นายสถิตย์พงษ์

สุวรรณโสภณ

ครู

2

นางทรงศรี

นารินทร์

ครู

3

นางปวิตรา

เสาร่อน

ครู

4

นายสุภณัฐ

ทาศักดิ์

ครู

5

นางแก้วใจ

เหล่าไพโรจน์จารี

ครู

6

นางอัญชลี

เหลี่ยมไพรบูรณ์

ครู

7

นางคนึงนิจ

สุวรรณโสภณ

ครู

8

นางจินตนา

บุญมา

ครู

9

นางผ่องศรี

กองสิงห์

ครู

10

นางพรรณทิพา

โพธาราม

ครู

11

นางวรนารถ

กลิ่นสอน 

ครู

12

นางสดศรี

สาดอ่อน

ครู

13

นางสมหวัง

ยศเสถียร

ครู

14

นางสาวจันทนา

ยายอด

ครู

15

นางสาวช่อผกา

สุวรรณฤทธิ์

ครู

16

นางสาวรัตนาภรณ์

ซื่อตรง

ครู

17

นางสาววนิดา

ศิริเขียว

ครู

18

นางสาวแสงดาว

ลาภใหญ่ 

ครู

19

นางสาวอังคนางค์

เชื้อเจ็ดตน

ครู

20

นางสุภาพร

กิติพัฒนเจริญกุล

ครู

21

นางหทัยกาญจน์

ทองมูล

ครู

22

นายชูชัย

เหลี่ยมไพรบูรณ์

ครู

23

นายณัฏฐ์

ชัยชนะวิรุฬห์

ครู

24

นายมาโนช

ด่านพนัง

ครู

25

นายยวนหลี

โถนารัตน์

ครู

26

นายรัชย์ชวิิน

ยะอนันต์

ครู

27

นายวรโชติ

ศรีสุขกาญจน์

ครู

28

นายวศิน

มังคลาด

ครู

29

นายวิเชียร

ศักดิ์สิทธานุภาพ

ครู

30

นายวิมล

ชัยวิริยะ

ครู

31

นายสุรเชษฐ์

มะโนวงศ์

ครู

32

นายอภิชาติ

นามแก้ว

ครู

33

นายจิตรกร

วิจิตรปฐมกุล

ครู

 

34

นางสาวณัฎยา

สุริยนต์

ครู

 

35

นายอัครเดช

เมฆสุรินทร์

พนักงานราชการ

36

นายสุพจน์

กาวิลาวรรณ

พนักงานราชการ

37

นางจรรยา

ก้อนแก้ว

พนักงานราชการ

38

ว่าที่ร.ต.หญิงกัลยาทิพย์

เมืองบุญ

พนักงานราชการ

39

นางชมนพร

จะเรียมพันธ์

พนักงานราชการ

40

นางสาวสิริรัตน์

พงษ์เสือ

พนักงานราชการ

41

นางสาวพิมประภา

อุ่นโทกาศ

ครูอัตราจ้าง

42

นางสาววนิดา

จันทรจำนงค์

ครูอัตราจ้าง

         
ครูและบุคลากร <Teacher and Personnel>

  
กลับสู่หน้าจอหลัก