ศูนย์บริการ ICT ห้อง 918

เปิดให้บริการสำนักเรียนเพื่อการศึกษาค้นคว้าและทำงาน  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 50 เครื่อง