วิสัยทัศน์

“ทันสมัย ก้าวไกล เป็นผู้นำ ในการใช้ไอซีที”

    พันธกิจ
    1.    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
    2.    ให้บริการด้าน ICT แก่บุคลากรและนักเรียนทุกคน
    3.    เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน
    4.    นำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
    5.    เป็นศูนย์รวมด้าน ICT ที่ทันสมัย