ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
◊ โทร  :  053-711018    โทรสาร   :  053-713003