ศูนย์บริการ ICT เรียนรู้ไร้พรมแดน ห้อง 526

เปิดให้บริการสำหรับครูเพื่อใช้ทำสื่อการสอนและสำหรับการประชุม  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 10 เครื่อง