ศูนย์บริการ ICT 1 ห้อง TOT

เปิดให้บริการสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ทำงานและค้นคว้าข้อมูล  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 10 เครื่อง