วิธีใช้งานโปรแกรมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

1. ไปที่เว็บไซต์   http://data.samakkhi.ac.th/swkitservice
หรือสแกน QR CODE


เลือก “แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์


 

2.  กรอกข้อมูลการแจ้งซ่อม และกด “บันทึกข้อมูล


 

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบจะแจ้งเตือนว่า “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”  กด “ตกลง


 

4. ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม “แสดงรายการแจ้งซ่อม

Post Author: Admin