โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Leo Mindstorms Education)

นายสุรัตน์   เสาร์ร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Leo Mindstorms Education) สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ จำนวน 30 คน โดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเข้าร่วมมากกว่า 15 โรงเรียน เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Post Author: Admin