การอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย google site ภาคภาษาต่างเทศ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย google site ในรูปแบบใหม่ให้กับ บุคลากรภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: Admin