อบรม Google Apps For Education โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วันที่ 10-12 มกราคม 2558  จัดการอบรม Google Apps For Education โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 13 โรงเรียน จำนวน 100 คน

Post Author: Admin