อบรม Google Apps For Education เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน สำหรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 16-18 มีนาคม 2558  จัดการอบรม Google Apps For Education เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน สำหรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 96 คน

Post Author: Admin