นักเรียน Gifted Computer ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี

นักเรียน Gifted Computer ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ จังหวัดชลบุรี นำโดย นายณรงค์เดช ชัยวรรณา พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ไอซีที วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการการสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ด้วย New Google Site และ SWAY

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการการสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ด้วย New Google Site และ SWAY ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายงาน เพื่อสร้างเว็บไซต์ของแต่ละฝ่ายงานในโรงเรียน ในการประชาสัมพันธ์ฝ่ายงาน  และมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายงาน ผลงานกิจกรรม ผลงานครู ผลงานนักเรียน สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323 อาคาร 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 4 ตุลาคม 2561  

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้กับนักเรียน วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้กับนักเรียน โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้ การอบรมสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver และ Google Site การออกแบบ Infograhic การตัดต่อวิดีโอ การสร้างหุ่นยนต์

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.5 และชั้น ม.6 แนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าสู่ยุค Thailand 4.0 และก้าวทันเทคโนโลยี

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.5 และชั้น ม.6 และได้ให้แนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าสู่ยุค Thailand 4.0 และก้าวทันเทคโนโลยี รวมถึงปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 10 ประการ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมเเละให้กำลังใจคณะครูและ นักเรียนในการอบรมการเรียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมเเละให้กำลังใจคณะครูและ นักเรียนในการอบรมการเรียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะตามความสนใจของผู้เรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเข้าร่วมกว่า 15 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสันป่าเเดง 2 9 มิถุนายน 2561    

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Leo Mindstorms Education)

นายสุรัตน์   เสาร์ร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Leo Mindstorms Education) สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ จำนวน 30 คน โดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเข้าร่วมมากกว่า 15 โรงเรียน เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

การเข้าร่วมสัมนาวิชาการ “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต”

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยครูเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล เข้าร่วมสัมนาวิชาการ “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต” เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมการสอนมิติใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงเเรมมิราเคิลเเกรนด์คอนเวนชั่น กทม.

การประชุมคณะทำงานห้องเรียนดิจิตอล (ห้อง D4D) เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงานในระยะที่ 2

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานห้องเรียนดิจิตอล (ห้อง D4D) เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงานในระยะที่ 2 พัฒนาไปสู่ห้อง D4D แบบเต็มรูปแบบ และเตรียมการสำหรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย