วิธีใช้งานโปรแกรมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

1. ไปที่เว็บไซต์   http://data.samakkhi.ac.th/swkitservice หรือสแกน QR CODE เลือก “แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์”   2.  กรอกข้อมูลการแจ้งซ่อม และกด “บันทึกข้อมูล”   3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบจะแจ้งเตือนว่า “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”  กด “ตกลง”   4. ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม “แสดงรายการแจ้งซ่อม”

แจ้ง Reset รหัสผ่านการใช้งานอินเตอร์เน็ต และรหัสผ่านการใช้งานอีเมล์โรงเรียน

สำหรับนักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนที่ลืมรหัสผ่านการใช้งานอินเตอร์และอีเมล์ 1. สามารถแจ้ง Reset รหัสผ่านได้ที่ห้องศูนย์บริการไอซีที ห้อง 311 อาคาร3 2. แจ้งมาที่อีเมล์ admin.ict@samakkhi.ac.th (แจ้งชื่อ – นามสกุล รหัสที่ต้องการรีเซ็ต และเบอร์โทรติดต่อกลับ) 3. โทรศัพท์ 088-290-2671

แจ้ง username , password การใช้งาน Email และระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน

สำหรับนักเรียนที่ลืมรหัสผ่านการใช้งาน Email หรือ Internet สามารถแจ้งการ Reset Password ที่ห้อง TOT อาคาร 3 ห้อง 311 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1  1. Email ดูวิธีการใช้งาน Email ได้ที่นี่ Username : stu(รหัสนักเรียน 5 หลัก)@samakkhi.ac.th ตัวอย่างเช่น stu12345@samakkhi.ac.th Password : 12345678 (หลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านอัติโนมัติ) 2. การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต Username : รหัสนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่างเช่น 12345 Password : 1234 (ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านดูวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 1. Email ดูวิธีการใช้งาน Email ได้ที่นี่ Username : stu(รหัสนักเรียน 5 หลัก)@samakkhi.ac.th ตัวอย่างเช่น stu12345@samakkhi.ac.th […]

นักเรียน Gifted Computer ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี

นักเรียน Gifted Computer ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ จังหวัดชลบุรี นำโดย นายณรงค์เดช ชัยวรรณา พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ไอซีที วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการการสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ด้วย New Google Site และ SWAY

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการการสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ด้วย New Google Site และ SWAY ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายงาน เพื่อสร้างเว็บไซต์ของแต่ละฝ่ายงานในโรงเรียน ในการประชาสัมพันธ์ฝ่ายงาน  และมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายงาน ผลงานกิจกรรม ผลงานครู ผลงานนักเรียน สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323 อาคาร 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 4 ตุลาคม 2561  

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้กับนักเรียน วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้กับนักเรียน โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้ การอบรมสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver และ Google Site การออกแบบ Infograhic การตัดต่อวิดีโอ การสร้างหุ่นยนต์

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.5 และชั้น ม.6 แนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าสู่ยุค Thailand 4.0 และก้าวทันเทคโนโลยี

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.5 และชั้น ม.6 และได้ให้แนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าสู่ยุค Thailand 4.0 และก้าวทันเทคโนโลยี รวมถึงปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 10 ประการ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมเเละให้กำลังใจคณะครูและ นักเรียนในการอบรมการเรียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมเเละให้กำลังใจคณะครูและ นักเรียนในการอบรมการเรียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะตามความสนใจของผู้เรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาเข้าร่วมกว่า 15 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสันป่าเเดง 2 9 มิถุนายน 2561