การอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย google site ภาคภาษาต่างเทศ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย google site ในรูปแบบใหม่ให้กับ บุคลากรภาษาต่างประเทศ              

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในกิจกรรมการอบรม ค่ายหุ่นยนต์ โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในกิจกรรมการอบรม ค่ายหุ่นยนต์ โครงการ STEM ROBOTIC / LEGO 2017 เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางการศึกษาความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบหุ่นยนต์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 14 โรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเข้าร่วม 23 คน ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2559  มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมด้านคอมพิวเตอร์จำนวน 4 หลักสูตร การออกแบบหน้าปกด้วยโปรแกรม Photoshop การสืบค้นสื่อประกอบการสอนจาก Internet  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site และการตัดต่อคลิป VDO  ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย   >>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<<

การอบรม Google Apps For Education กลุ่มโรงเรียน 46ICT ภาคเหนือ

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557  จัดการอบรม Google Apps For Education กลุ่มโรงเรียน 46ICT ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่, โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนสา จังหวัดน่าน, โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน

นำเสนอนิทรรศการ Google Apps For Education ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 26-28 ตุลาคม 2557  นำเสนอนิทรรศการ Google Apps For Education ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและกลุ่มโรงเรียน 46ICT ภาคเหนือ ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

อบรม Google Apps For Education โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วันที่ 10-12 มกราคม 2558  จัดการอบรม Google Apps For Education โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 13 โรงเรียน จำนวน 100 คน

อบรม Google Apps For Education เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน สำหรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 16-18 มีนาคม 2558  จัดการอบรม Google Apps For Education เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน สำหรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 96 คน

ต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสารบรรณ โดยใช้ Google Apps For Education

วันที่ 24 เมษายน 2558 ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสารบรรณ โดยใช้ Google Apps For Education

อบรม Google Apps For Education แก่คณะกรรมการสภานักเรียนสำหรับการบริหารจัดการในคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 จัดการอบรม Google Apps For Education  แก่คณะกรรมการสภานักเรียนสำหรับการบริหารจัดการในคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 32 คน

อบรมโปรแกรม Sketpad แก่นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ให้บริการการอบรมโปรแกรม Sketpad แก่นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 160 คน