วิธีใช้งานโปรแกรมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

1. ไปที่เว็บไซต์   http://data.samakkhi.ac.th/swkitservice หรือสแกน QR CODE เลือก “แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์”   2.  กรอกข้อมูลการแจ้งซ่อม และกด “บันทึกข้อมูล”   3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบจะแจ้งเตือนว่า “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”  กด “ตกลง”   4. ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม “แสดงรายการแจ้งซ่อม”

แจ้ง Reset รหัสผ่านการใช้งานอินเตอร์เน็ต และรหัสผ่านการใช้งานอีเมล์โรงเรียน

สำหรับนักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนที่ลืมรหัสผ่านการใช้งานอินเตอร์และอีเมล์ 1. สามารถแจ้ง Reset รหัสผ่านได้ที่ห้องศูนย์บริการไอซีที ห้อง 311 อาคาร3 2. แจ้งมาที่อีเมล์ admin.ict@samakkhi.ac.th (แจ้งชื่อ – นามสกุล รหัสที่ต้องการรีเซ็ต และเบอร์โทรติดต่อกลับ) 3. โทรศัพท์ 088-290-2671

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน Interactive Multimedia Application

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ประเภทมัลติมีเดียให้กับโรงเรียน คณะครูสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ที่ลิงค์นี้ Google Drive  ซึ่งจะประกอบไปด้วย Application พร้อมคู่มือการติดตั้ง 5 กลุ่มสาระหลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ หากคณะครูท่านใดที่พบปัญหาการดาวน์โหลดหรือติดตั้ง ท่านสามารถสอบถามกับครูคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ไอซีทีได้ที่ อาคาร 3 และ อาคาร 5 (ห้อง 526)  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการการสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ด้วย New Google Site และ SWAY

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการการสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ด้วย New Google Site และ SWAY ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายงาน เพื่อสร้างเว็บไซต์ของแต่ละฝ่ายงานในโรงเรียน ในการประชาสัมพันธ์ฝ่ายงาน  และมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายงาน ผลงานกิจกรรม ผลงานครู ผลงานนักเรียน สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323 อาคาร 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 4 ตุลาคม 2561