ข่าวประกาศ จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <Information>

ประเภท

เรื่อง

วันที่

รับสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุมตั้งแต่วันที่ 16 - 23 พ.ค.55 สมัครกับครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมตามกลุ่มสาระต่าง ๆ
16 - 05 - 55
รับใบสมัครชุมนุม วันที่ 16 พ.ค. 55 ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 - 05 - 55
คลิกดู >>> รายชื่อชุมนุม รหัสชุมนุม ชื่อครูที่ปรึกษา 11 - 05 - 55
คลิกดู >>> รายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 11 - 05 - 55
คลิกดู >>> รายชื่อผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 11 - 05 - 55
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 รับสมุดบันทึกการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่ครูประจำชั้น 10 - 05 - 55
นักเรียนชั้น ม.2,ม.3,ม.5และ ม.6 รับสมุดบันทึกกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 - 05 - 55
คลิกดู >>>โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 - 05 - 55
     
 
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน <Events>

ประเภท

เรื่อง

วันที่

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2554 15 - 01 - 54
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2554 14 - 01 - 54
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2554 13 - 01 - 54
กิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุมนิตติ้ง โดยครูสุจิตรา ปันทราช 26 - 06 - 54
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และห้วหน้าผู้บำเพ็ญประโยชน์ 26 - 06 - 54
ภาพกิจกรรมการเดินสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
01 - 07 - 53
กิจกรรมปลูกป่า โดยครูบุญธรรม  ครูมานพ  ครูอดุลย์ ได้พานักเรียน ไปปลูกป่าดอยอินทรี
ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
11 - 05 - 55
     < ว่าที่ ร.ต.บุญธรรม  จันทะวงศ์ >

< หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม >