กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ว่าที่ ร.ต.บุญธรรม  จันทะวงศ์
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 words_rep_new.gif

Update 20-6-54 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ปีการศึกษา 1/2554  (17 มิ.ย.54)
รหัสกิจกรรมชุมนุม  ครูที่ปรึกษา ชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
words_rep_new.gif

3. Powerpoint กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จะประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน  2553

 ***********************************************************

words_rep_new.gif กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม    จะจัดกิจกรรมอยุ่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2553

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2554

ค่ายระดับชั้น  ม.1  สวนรุกชาติโป่งสลี

ค่ายระดับชั้น  ม.2 สวนป่ากิ่วทัพยั้ง

ค่ายระดับชั้น  ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย อ.พาน

 

 * การจัดกิจกรรมนักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รายละเอียดwords_rep_new.gif

 

ข่าวสาร กิจกรรมชมรม และ กิจกรรมที่ผ่านมา

 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุมนิตติ้ง โดยครูสุจิตรา ปันทราชwords_rep_new.gif

2. ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และห้วหน้าผู้บำเพ็ญประโยชน์
    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 26 - 27 มิุถุนายน 2553words_rep_new.gif

3. ภาพกิจกรรมการเดินสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์
    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 words_rep_new.gif

4. กิจกรรมปลูกป่า โดยครูบุญธรรม  ครูมานพ  ครูอดุลย์ ได้พานักเรียน ไปปลูกป่าดอยอินทรี
 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
รูปประกอบเพิ่มเติม words_rep_new.gif