ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์
ศูนย์การเรียนรู้ MFU
ศูนย์การเรียนรู้ TOT
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศูนย์การเรียนรู้ลานช้าง
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
ฝ่ายงานทะเบียน / วัดผล
ฝ่ายธุรการโรงเรียน / การเงิน
ฝ่ายอำนวยการ / บริหารทั่วไป
ฝ่ายนโยบายและแผน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลป
English Program
บ้านแนะแนว
 
 
 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ห้อง 918 อาคาร 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เปิดให้บริการเวลา 7.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ

ระเบียบการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์

1. ให้แต่งกายสุภาพตามระเบียบของโรงเรียน

2. แสดงบัตรนักเรียนก่อนใช้คอมพิวเตอร์ทุกครั้ง

3. ห้ามเล่นเกมส์ หรือ เปิดรูปภาพ หรือ websiteทีไม่เหมาะสม

4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเด็ดขาด

5. ให้วางรองเท้า กระเป๋าหนังสือไว้ทีจัดเตรียมไว้ไห้อย่างเป็นระเบียบ

6. ห้ามส่งเสียงดัง เปิดเพลง หรือวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์เด็ดขาด

7. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวังและห้ามขีดเขียนใดๆ ทังสินลงในอุปกรณ์ทุกชิน

8. ไม่อนุณาตให้ download โปรแกรม ยกเว้น การเรียนการสอนเท่านัน เมื่อสินสุดการเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์จะลบโปรแกรมหรือข้อมูล ดังนัน จึงควรสำรองข้อมูลด้วยตนเอง

9. ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด

10. เมื่อพบปัญหาใดๆให้รีบแจ้งครู-เจ้าหน้าทีทราบทันที

11. หากมีการฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษ โดยจะถูกงดใช้ห้องคอมพิวเตอร์ทันที

12. หากใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายนอกเหนือคำชีแจงจะต้องชด ใช้ค่าเสียหายเท่ากับ ราคาปัจจุบัน


หมายเหตุ
ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปให้แสดงบัตรประชาชนทุกครังที่มาใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์